+381 (0)64 192 70 88

Opšti uslovi poslovanja

PODRUČJE PRIMENE

Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu OUP) regulišu međusobne odnose, prava i obaveza Limo Servisa Transfer Putnika (u daljem tekstu TP) kao pružaoca usluga i njegovih klijenta kao korisnika usluga a u okviru važeće zakonske regulative koja definiše načine poslovanja. Sve usluge prevoza (u daljem tekstu: usluge) TP kao pružaoca usluga uređuju se isključivo ovim OUP. Svaki slučaj odstupanja od ovih OUP imaće pravno dejstvo samo ako je odobren unapred pisanim putem od strane TP i ostaje na snazi samo za taj slučaj. Zaposleni na mestu vozača nisu ovlašćeni da daju i ugovaraju obaveze bilo koje vrste u ime TP. Korištenjem usluge TP, korisnik usluge (fizičko ili pravno lice), koje se prevozi (u daljem tekstu putnik) saglasan je da se pridržava ovih OUP. Svaki slučaj spora u vezi sa ovim OUP će se prvo rešavati mirnim putem, odnosno direktnim dogovorom sa klijentom. Svaki dogovor postignut na ovaj način treba da bude overen u pisanoj formi od strane klijenta i TP.

OSNOVE UGOVORA

Usluge koje se ugovaraju i obavljaju zasnivaju se na zahtevima klijenata. Zahtev klijenta može biti upućen telefonom, e-mailom ili u bilo kom drugom obliku neposredne komunikacije. TP će svaku prihvaćenu ponudu potvrditi u pisanom obliku putem SMS, e-mail-a ili formalnim dopisom sa povratnicom.

Usluga koja nije na ovaj način potvrđena nije obavezujuća za TP, te za uslugu nepotvrđenog statusa TP ne može da snosi krivičnu, moralnu ili poslovnu odgovornost. TP ne snosi odgovornost za nemogućnost klijenta da primi potvrdu TP o urednom prihvatanju njegovog zahteva. Svaki zahtev koji klijent formalno ne poništi smatraće se validnim.

TP na sebe ne preuzima obavezu provere podataka, dokumentacije ili informacija dobijenih od strane klijenta.

NEPRIHVATANJE I PREKID DALJEG PREVOZA

TP zadržava pravo da odbije ili prekine pružanje usluge u bilo koje vreme ukoliko postoji rizik po Putnike, zaposlene ili resurse TP. U vandrednim okolnostima, promenama situacije u saobraćaju, kao i slučajevima elementarnih nepogoda, TP zadržava pravo da bitno izmeni vreme, rutu, vozilo ili bilo koji element usluge, a kada je to u najboljim interesima putnika, zaposlenih kao i zaštite resursa TP.

Osobe koje pate od hroničnih bolesti, dužne su da o svom zdravstvenom stanje obavesti zaposlene u TP pre polaska na put, kako bi oni, u slučaju da zdravstvenim problemi u toku puta postanu akutni, bili upoznati sa terapijama i mogli da pruži neophodnu pomoć na licu mesta, odnosno da dostave pravu infromaciju najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Osobe čije ponašanje ili stanje bitno narušava bilo koji aspekat saobraćajne bezbednosti, osobe kod kojih postoji rizik od štetnog ponašanja, kao i osobe koje se nalaze u zoni bezbednosnih rizika, TP može da odbije da preveze i ako je predhodno dogovorena usluga potvrđena. Osobe koje u sklopu usluge sprovode bilo kakvu kriminalnu aktivnost, TP nije dužan da preveze i klauzula OUP koja se odnosi na poslovnu tajnu u slučajevima istrage ne važi. TP se ovim uslovima, ograđuje se od bilo koje obaveze prema klijentu čije ponašanje ima elemente prekršajne ili krivične radnje ili može voditi ka takvoj radnji. Deca mlađa od 6 godina ne mogu samostalno koristiti usluge TP bez nadzora roditelja ili zakonskog staratelja. U slučajevima kada se deca mladja od 18 samostalno upućuju na putovanje neophodno je dostaviti overeno odobrenje oba roditelja ili staratelja. Pratnja deci mlađoj od 6 godina može da bude samo punoletna osoba koja je dužno da se stara o potrebama i ponašanju deteta ispod 6 godina. Korisnik usluge koja podrazumeva samostalni transport dece mora da ima adekvatne isprave, ili da TP dostavi dokumentaciju iz koje se vidi da je on staraoc deteta, te da ima pravo da maloletno lice dislocira u bilo kom pravcu. Zaposleni u TP u sklopu osnovne usluge prevoza nisu pripremljeni i nisu slobodni da asistiraju i pružaju usluge animiranja ili nadzora dece u sklopu pružanja osnovne usluge prevoza. TP je dužan da obezbedi sredstva, adekvatnu uslugu sa aspekta bezbednosti transporta dece ali ponašanje dece u skladu sa instrukcijama zaposlenih u TP dužan je da obezbedi zakonski staralac, odnosno pratnja.

OBAVEZE KORISNIKA

TP za realizovanje usluge zahteva odgovarajuću i pravovremenu saradnju od strane korsnika. Stoga je korisnik dužan preuzeti sve potrebne mere kako bi pomogao TP da pruži brzu i sigurnu uslugu. Klijent mora da:

 • Tačno i u potpunosti navede sve adrese, brojeve letova, pravce kretanja (odlazaka ili dolazaka).
 • Zna da će se sve izmene prvobitnog dogovora smatrati prihvaćenim i odobrenim od strane TP tek nakon pisane potvrde.
 • Bude precizan, tačan i da se pridržava informacija (adresa, vremena) datih kod ugovaranja posla, odnosno navedenih u zahtevu.
 • Koristi vozila sa dužnom pažnjom, izbegava ponašanje koje bi na bilo koji način ugorzilo sigurnost ili adekvatnu realizaciju usluge.
 • Se uzdržava od bilo kakvih radnji koje mogu da ometaju zaposlenog i na taj način ugroze opštu bezbednost transporta, ili radnji koje direktno ugrožavaju same korisnike usluga TP odnosno ne ometa zaposlenog dok upravlja vozilom.
 • Zna da nije dozvoljeno pušenje u vozilima, konzumiranje alkohol.
 • Se ne ponaša nedolično i na način koji može da ugrozi život i bezbednost učesnika u saobraćaju.
 • Se pridržavaju upustava zaposlenih u TP u vezi sa korišćenje usluge i vozila.

Ukoliko TP smatra da ponašanje putnika u vozilu dovodi u opasnost vozilo ili lica ili ugrožava imovinu na/u vozilu, odnosno da ometa članove posade u obavljanju njihove dužnosti ili ukoliko se putnik ne povinuje uputstvima posade uključujući, između ostalog, onima koji se odnose na pušenje, konzumiranje alkohola ili droge ili ukoliko se ponaša na način koji narušava komfor ili mir drugih putnika ili posade ili koji može rezultirati štetom ili povredom istih, TP ima pravo da preduzme mere koje smatra neophodnim za prekidanje takvog ponašanja, uključujući onemogućavanje kretanja.TP ima pravo da od putnika zahteva da se iskrca iz vozila i odbije dalji prevoz. Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira.

TP ne snosi odgovornost za posledice koje putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

PRTLJAG

Putnik ima pravo na besplatan prevoz određene količine prtljaga, shodno uslovima i ograničenjima koje može dobiti od TP. TP zadržava pravo da odbije transport prtljaga ako:

 • Nema dovoljno prostora za njegovo adekvatno i bezbedno skladištenje u vozilu.
 • Ukoliko postoji sumnja da se u prtljagu prevoze predmeti koji mogu da ugroze bezbednost učestvovanja u saobraćaju (samozapaljive i eksplozivne naprave).
 • Predstavljaju ilegalnu robu (narkotici, antikviteti, zakonom zabranjeni materijali).
 • Težina prelazi maksimalno dozvoljeno opretećenje vozila.
 • Ne može biti pravilno i bezbedno smešten u predviđenom prostoru zbog svoje prirode i veličine.

Vatreno oružje i municija, osim onih koji se koriste za lov i sport, ne smeju se prevoziti kao prtljag. Lovačko i sportsko oružje i municija mogu biti prihvaćeni samo kao registrovani prtljag. Oružje mora biti ispražnjeno, zakočeno i upakovano. Prtljag i drugi vredni predmeti ne mogu ostati u vozilu, odnosno TP ne snosi nikakvu odgovornost za njih čak i u slučajevima kada korisnik usluge napušta vozilo na kratak vremenski period. Ova odredba odnosi se i na bilo kakvu poverljivu dokumenaciju, uređaje za skladištenje elektroniskih infromacija i deo ručnog prtljaga čiji bi nestanak korisniku ili njegovoj kompaniji naneo poslovnu štetu. Zaboravljeni ili izgubljeni prtljag, ili druge lične predmete klijenta, TP je dužan da čuva tri nedelje nakon završetka realizovane usluge. OUP ne predviđa obavezu TP da klijenta kontaktira na bilo koji drugi način, osim kontakta putem kog je usluga naručena. Nakon tri nedelje, u skladu sa zakonom, TP dostaviti prtljag Birou za izgubljene stvari i kompletna pravna odgovornost na taj način prelazi na ovu instituciju. TP će izgubljeni prtljag predati vlasniku u pronađenom stanju, samo pod uslovom ta osoba ponudi uverljive dokaze o svom pravu da preuzme prtljag.

POSTUPAK ON- LINE UGOVARANJA

On Line ugovaranje usluge usklađeno je sa poslovnom praksom TP po sledećoj proceduri. Klijent unosi specifikaciju zahteva u za to predviđena polja, na sajtu TP. Na osnovu specifikacije zaheva TP dostavlja ponudu koja nije pravno obavezujuća već je informativnog karaktera. Ponuda sadrži identifikacioni broj. Nakon dobijanja ponude, klijent vrši plaćanje na propisan način a potvrđen pisanim putem od TP. Nakon realizacije plaćanja (izvršene naplate) sa pozivom na identifikacioni broj ponude, TP preuzima odgovornost za ugovorenu uslugu. U slučajevima kada klijent ima potrebu za promenom zahteva koji je već plaćen po identifikacionom broju ponude, TP zadržava pravo promene cena ili poništavanja ugovorene obaveze, a na osnovu identifikacinog broja ponude. U takvim slučajevima, realizovana naplata je nepovratna. U slučajevima kada se plaćena rezervacija poništi 24 h pre navedenog vremena za pružanje usluge, TP vrši povraćaj 70% od uplaćenog iznosa sa date ponude. Procedura u slučajevima pogrešno ispunjene rezervacije je sledeća:

 • Klijent poništava postojeću ponudu po identifikacinom broju.
 • U sledećem zahtevu navodi se broj poništene ponude u cilju identifikacije transakcije.
 • Promena rezervacije smatra se konačnom nakon prijema potvrde od strane TP.

U slučajevima kada promena rezerevacije bitno menja profil usluge (više od 7km. rute) TP zadržava pravo modifikacije cena i dostavlja ponudu sa ID brojem sa iznosom za doplatu. Valuta plaćanja koja je predviđena zakonom je RSD. Druge valute konvertuju se po zvaničnom kursu Narodne Banke Srbije na dan transakcije.

TP ne snosi odgovornost za kašnjenje uplate, tehničke smetnje kod plaćanja karticama, a rezervacija se smatra realizovanom nakon priliva sredstava na račun firme i nakon potvrde koju TP dostavlja klijentu u kojoj je naznačeno da je ponuda prema datom identifikacionom broju uplaćena.

NAPLATA – USLOVI PLAĆANJA

TP zadržava pravo izdavanja privremenih računa i predračuna, kao formalnih osnova za pružanje usluge.

TP zadržava pravo jedinstvene naplate, šireg spektra usluga od osnovne usluge koje je klijent zahtevao. To znači da su kompleksnije usluge koje je pružio ili organizovao TP naplative na jednoj ili više različitih faktura u skladu sa dogovorom TP i podizvođača Rok za plaćanje realizovane usluge naveden je na svakoj fakturi. Kašnjenje plaćanja fakture automatski podrazumeva naplatu zakonom predviđene kamate. TP ima prvo da u sklopu svoje osnovne usluge, angažuje podizvođače ili druge firme u skladu sa svojim potrebama. TP nema obavezu da na izričit zahtev klijenta angažuje lica koja u skladu sa propisanima standardima TP nisu: prošla obuku za vršenje usluga, zadovoljili standarde na testu provere sposobnosti u okviru standardne procedure TP. Svi uslovi plaćanja preko interneta i plaćanja karticama nalaze se na zvaničnoj stranici. Zaključivanjem ugovora sa TP mogu biti promenjeni predviđeni uslovi plaćanja i u tom slučaju ugovor je stariji dokument od OUP TP. U slučaju kada korisnik usluga kasni sa pickup adrese (ne važi za aerodrom) prvih 15 minuta se ne naplaćuje kao optimalno čekanje. Nakon prvih 15 minuta, korisnik usluge dobiće obaveštenje putem telefona u kojem se podseća na zakazanu vožnju. Ukoliko postoji potreba za prevozom, a klijent nije u mogućnosti da krene odmah, potrebno je putem telefona potvrdi prevoz TP call centru. U tom slučaju svaki započeti sat čekanja naplaćuje se po standardnom cenovniku. TP zadržava pravo da dodatno izmeni cenu svoje ponude za svaku dodatnu promenu adresu, promenu rute ili promenu broja putnika koji polaze sa različitih lokacija. Po završetku pružanja usluge korisnik usluge dužan je da neposredno po završetku transporta pregleda svoj prtljag i ustanovi eventualno nastalo oštećenje ili prijavi pritužbu u vezi sa prtljagom. Sve naknadno uložene žalbe i pritužba vezana za nastalu materijalnu štetu na prtljagu neće biti uvažene.

Korisnik je dužan je da proveri putnički prostor u kojem se prevozio, uređaje koje je koristio. TP ne snosi odgovornost za predmete i vrednosti koje korisnik za sobom ostavlja u vozilu. Prilikom vožnji sa aerodroma važe specifični uslovi poslovanja vezani za kašnjenje:

 • Vreme čekanja koje se ne naplaćuje je 30 minuta po sletanju aviona.
 • Pomeranja vremena sletanja, koje nije nastalo kao greška prilikom naručivanju usluge ili usled promene plana korisnika, se ne naplaćuje. Odloženo sletanje u slučaju više sille se takođe ne naplaćuju.
 • Nakon 30 minuta čekanja, počinje naplata čekanja po zvaničnom cenovniku za započet sat. Ukoliko postoje objektivni razlozi za kašnjene, kao na primer zastoji nastali prilikom iskrcavanja iz aviona (carina, kontrola dokumenata, izubljeni prtljag) korisnik treba da obavesti TP o tome putem telefona. Ukoliko postoje objektivni razlozi kašnjenja, dodatno čekanje se ne naplaćuje.

OSIGURANJE

TP obezbeđuje zakonom predviđena osiguranja za svoje zaposlene, putnike i materijalnu imovinu. Sva ostala osiguranja koja putnik želi TP ne snosi nikakvu odgovornost. Posebna osiguranja odnose se na osiguranje prtljaga i osiguranje putnika.

PODIZVOĐAČI

TP zadržava pravo angažovanja podizvođača u okviru svoje osnovne delatnosti kao i u srodnim delatnostima, na osnovu zahteva klijent. TP nije dužan da o promenama podizvođača obaveštava klijenta. Svi podizvođači su u skladu sa propisanim standardima usluge TP i u slučaju njihovog angažovanja, TP snosi punu pravnu, profesionalnu i moralnu odgovornost za organizovanu uslugu.Na izričiti zahtev klijenta TP nije dužan da angažuje podizvođača koji ne zadovoljova standarde poslovanja i zakonske legitimnosti.

POSLOVNA TAJNA

Svaka komunikacija sa TP o potrebama klijenta smatra se poslovnom tajnom. Poslovnom tajnom smatra se i komunikacija koja je vođena informativno i koja nije formalno završena poslovnim aranžmanom. Svaki zaposleni u TP potpisnik je posebnog ugovora o obavezama čuvanja poslovne tajne, kako prema TP, tako i prema našim klijentima. Odredbe ovog ugovora važe i unutar same kompanije. Strogo je zabranjena primena bilo kojih tehničkih sredstava koja u bilo kom obliku mogu da imaju namenu praćenja, prisluškivanja, ometanja telekomunikacionih uređaja. U slučaju kada je klijentu nephodna takva oprema, dužan je da u prvom zahtevu o tome obavesti TP. Takva oprema se montira i demontira u ovlašćenom servisu, u prisustvu odgovornoh lica iz TP. Primena bilo kakve opreme koja po svom tehničkom načinu funkcionisanja i svojim karakteristikama ugrožava bezbednsot vozila i saobraćaja nije dozvoljena. Korisnik usluge ima pravo da zahteva brisanje pisane komunikacije u vezi sa uslugom koja je realizovana i naplaćena od strane TP. Jedini izuzetak ovog pravila je finansijska dokumentacija, neophodna za knjigovodstveno vođenje naplate. Adrese sa kojih je usluga pružena, broj putnika, njihova imena, kontakti, rute na koje su odlazili i destinacije na koje su odlazili, nemaju knjigovodstvenu vrednost i moguće ih je obrisati iz naše baze podataka. Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti zaposlenog ili TP kao kompaniji koji se ne smatraju javno dostupnim podacima, tretira će se kao kršenje poslovne tajne.

PRAVNI SLED

Za sve sporove nadležan je privredni sud u Beogradu kao i sud kojem po jurisdikciji, mestu prijave, pripada TP. Sve klijente u duhu dobre poslovne saradnje pozivamo da sporove rešavamo mirnim putem, putem institucionalne medijacije sa uzajamnim rezumevanjem.

USLOVI POSLOVANJA

Dokumet je pravno obavezujući za obe strane, osim u slučaju drugačijeg dogovora koji je potvrđen pisanim putem.

Limo Service Passenger Transfers
High-end, trend setting Passenger Ground Transport Company.

+381 (0)64 192 70 88
info@transferputnika.com

 

Call Now Button